Karl Schrag
Karlsruhe, Germany 1912 - 1995 New York, New York