Zhu Zhanji (Emperor Xuanzong) 朱瞻基 (明宣宗)
1399 - 1435; r. as the Xuande Emperor 1426-1435