Zhu Zhanji (Emperor Xuanzong)
1399 - 1435; reigned as the Xuande Emperor 1426-1435