W. Eugene Smith
Wichita, Kansas 1918 - 1978 Tucson, Arizona