Yōshū (Hashimoto) Chikanobu
Takada, Niigata-ken 1838 - 1912