John White Alexander
Allegheny City, PA 1856 - 1915 New York, NY