Marianne Brandt
Chemnitz, Germany 1893 - 1983 Kirchberg, Germany