Max Slevogt
Landshut, Bavaria, Germany 1868 - 1932 Neukastel, Pfalz, Germany