Jacques Lipchitz
Druskieniki, Lithuania 1891 - 1973 Capri, Italy