Otto Lindig
Pössneck, Germany 1895 - 1966 Hamburg, Germany