Kumi Sugai 菅井汲
Kobe, Japan 1919 - 1996 Kobe, Japan