Fritz Koenig
Würzburg, Germany 1924 - 2017 Ganslberg, Germany