Isshi Bunshu
Kyoto 1608 - 1646 (Shiga Prefecture?)