Li Junyi [Chun-yi Lee]
Gaoxiong (Kao-hsiung), Taiwan born 1965