Hakuin Ekaku 白隠慧鶴
Hara, Suruga Province 1685 - 1768 Hara, Suruga Province