Chen Chi-kwan (Chen Qikuan) 陳其寬
Beijing 1921 - 2007 Burlingame, California