Mizufune Rokushū
Kure, Hiroshima prefecture 1912 - 1980