Kinoshita Tomio
Yokka-ichi, Mie prefecture 1923 - 2014