Vincenzo Agnetti
Milan, Italy 1926 - 1981 Milan, Italy