Thomas Cowperthwait Eakins
Philadelphia, PA 1844 - 1916 Philadelphia, PA