Feng Zhongrui [Fong Chung-ray]
Nanyang, Henan province born 1933