Arshile Gorky
Khorkom, Armenia 1904 - 1948 Sherman, CT